การจัดทำและยื่นใบขนสินค้าแบบเอกสารสำหรับขนส่งสินค้าจากจีน

ขนส่งสินค้าจากจีน

หลังจากสถานการณ์โควิดเป็นต้นมา การขนส่งสินค้าจากจีนก็เป็นเรื่องวุ่นวายและยุ่งยากมากกว่าเดิมล้านเท่า เพราะการขนส่งสินค้าจากจีนนั้น จำเป็นต้องมีการจัดทำใบขนสินค้าในรูปแบบเอกสาร และจะต้องใช้แบบฟอร์มใบขนหรือเอกสารอื่นตามที่กำหนดเท่านั้น ฉะนั้น ใครที่ไม่เคยรู้เรื่องการจัดทำใบขนสินค้าในรูปแบบเอกสาร และจะต้องใช้แบบฟอร์มใบขนหรือเอกสารอื่นตามที่กำหนด ก็จะสะดุด ณ ตรงนั้นเลย

ดังนั้น หากคุณไม่อยากสะดุด การขนส่งสินค้าจากจีนนั้นก็ต้องห้ามพลาดบทความนี้ เพราะบทความนี้เราได้รวบรวมเอาวิธีการจัดทำใบขนสินค้าในรูปแบบเอกสาร และจะต้องใช้แบบฟอร์มใบขนหรือเอกสารอื่นตามที่กำหนดมาฝาก รับรองว่า ไม่ยากอย่างที่คิด !

วิธีการจัดทำใบขนสินค้าในรูปแบบเอกสาร และจะต้องใช้แบบฟอร์มใบขนหรือเอกสารอื่นตามที่กำหนด

 1. เอกสาร สำหรับการจัดทํา กศก.99/1 ใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่มที่
 • ต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้า (กศก.99/1)
 • สําเนาใบขนสินค้าขาเข้า 1 ฉบับ
 • สําเนาใบตราส่งสินค้า (BILL OF LADING หรือ AIR WAYBILL)
 • สำเนาบัญชีราคาสินค้า (INVOICE)
 • บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (PACKING LIST) (ถ้ามี)
 • ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (INSURANCE PREMIUM INVOICE) (ถ้ามี)
 • ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับของควบคุมการนำเข้า (ถ้ามี)
 • ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (CERTIFICATE OF ORIGIN) (กรณีขอลดอัตราอากร )
 • เอกสารที่จําเป็นอื่นๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม คุณลักษณะการใช้งานของสินค้า
 • CATALOGUE
 • แบบรายละเอียดข้อมูลใบขนส่งสินค้า (ใบนําคีย์)
 1. วิธีการยื่นใบขนสินค้าในรูปแบบเอกสาร
 • ให้ผู้นำหรือผู้ส่งออกยื่นใบขนสินค้าในรูปแบบเอกสารพร้อมเอกสารประกอบใบขนสินค้าและแบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้า (ใบนําคีย์) จํานวน 1 ฉบับ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อผู้นำหรือผู้ส่งออกไว้ด้วย อาจให้ผู้มีอํานาจกระทําการแทนก็ได้
 • เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะทำการตรวจสอบพิธีการและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร รวมทั้งจัดพิมพ์ข้อมูลที่บันทึกรายละเอียดข้อมูลใบขนส่งสินค้า (ใบนําคีย์) ในระบบคอมพิวเตอร์ของใบขนสินค้าฉบับดังกล่าว
 • ให้ผู้ผ่านพิธีการตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าให้ถี่ถ้วน จากนั้นลงนามรับรองเพื่อยืนยันความถูกต้องและมอบให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเก็บไว้รวมกับชุดใบขนส่งสินค้าที่กรมศุลกากรจัดเก็บ
 • เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะบันทึกเลขที่ใบขนสินค้า ที่มุมบนด้านขวาด้วยอักษรสีแดงทั้ง 2 ฉบับ
 • เจ้าหน้าที่มอบใบขนสินค้าชุดสำหรับใช้ในการผ่านพิธีศุลกากรคืนให้กับผู้ผ่านพิธีการจัดเก็บไว้ 1 ฉบับ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการชำระภาษีอากรและตรวจปล่อยต่อไป
 • ใบขนสินค้าอีก 1 ฉบับนั้น เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะเก็บรวบรวมจัดส่งให้สำนักตรวจสอบอากรเป็นรายเดือนในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปนับแต่วันที่ออกเลขที่ใบขนสินค้าดังกล่าว

อ่านมาถึงตรงนี้ เห็นกันหรือยังว่าการจัดทำใบขนสินค้าในรูปแบบเอกสาร และจะต้องใช้แบบฟอร์มใบขนหรือเอกสารอื่นตามที่กำหนดนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลย !